Regulamin

1. Data i miejsce
startu: 3 czerwca 2023
Biuro zawodów – Wrocław-Łany, ul. Leśna, boiska sportowe
Start – godz: 11:00. Rejestracja do 10.30 w biurze zawodów Wrocław-Łany.

2. Warunki uczestnictwa:

wypełnienie karty rejestracyjnej na stronie wroclaw.ojcowienastart.pl,
rejestracja w biurze zawodów nie później niż 30 min przed startem (godz:10:30), rejestracja w godzinach 9:00-10.30,
wpłata 15 zł opłaty startowej za drużynę
opłata jest bezzwrotna, bez względu czy zawody się odbędą, czy nie oraz czy drużyna wystartuje 
każdy uczestnik wyścigu (bez względu na wiek) jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w sztywnym kasku,
każdy uczestnik wyścigu musi poruszać się na samodzielnie napędzanym rowerze przez całą długość trasy,
uwaga: limit startujących - numery w biurze zawodów będą dostępne o ile nie został wyczerpany limit numerów w rejestracji elektronicznej.

3. Drużyna rodzinna i pomiar czasu:

Każda drużyna składa się z co najmniej dwóch osób – rodzica i dziecka. Czas przejazdu liczony jest od momentu przekroczenia linii startu do zgłoszenia się na mecie dziecka.
Każde dziecko klasyfikowane jest oddzielnie, we właściwej jego wiekowi kategorii:
kategoria I (open) – 2011 - 2008
kategoria II - 2012
kategoria III – 2013
kategoria IV – 2014
kategoria V – 2015
kategoria VI – 2016
kategoria VII – 2017
kategoria VIII – 2018 i młodsi - na trasę główną 8 km
kategoria IX – 2018 i młodsi - na trasę 2,2 km
kategoria X – 2018 i młodsi - wyścig rowerków biegowych dla przedszkolaków
W kategorii I (open) nie jest wymagany start razem z rodzicem.
W kategorii X (wyścig rowerów biegowych) dzieci startują samodzielnie na dystansie ok  100 m pod opieką osoby dorosłej. 
W każdej kategorii klasyfikujemy oddzielnie. Czas rodzica nie jest liczony.
W kategoriach II-X wymagane jest, aby rodzic przebywał w zasięgu wzroku i głosu ze swoim dzieckiem.

4. Nagrody:

Pierwsze trzy drużyny w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną nagrodzone pucharami. 
Dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu wyścigu na terenie Stadionu. 
Pierwszych trzysta zarejestrowanych uczestników otrzyma pamiątkowy medal.

5. Uczestnik przy rejestracji w biurze zawodów w dniu wyścigu wypełnia oświadczenie o następującej treści:
„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, przez nich spowodowane. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach. Jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz stronę internetową organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Edukacyjną "Nurt" z siedzibą we Wrocław zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Podane dane są prawdziwe, i że znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. 
7. Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do startu po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start w wyścigu :
„Wyrażam zgodę na start osób niepełnoletnich wymienionych w niniejszym dokumencie w zawodach Ojcowie na Start i biorę za nie odpowiedzialność. Oświadczam, że jestem ich prawnym Opiekunem. Zapoznałem się z regulaminem imprezy Ojcowie na Start we Wrocławiu, przyjąłem go do wiadomości i będą się stosować do zasad w nim opisanych. ”
8. Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
9. Informacje końcowe:
Wszystkie kwestie sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator:  Stowarzyszenie na rzecz Edukacji i Rodziny NURT, ul. Fryderyka Pautscha 9, 51-651 Wrocław

PATRONAT HONOROWY:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATORZY:

PARTNER: