Regulamin

 

1. Data i miejsce

startu: 8 czerwca 2019

 

Biuro zawodów – Wrocław-Łany, ul. Leśna, boiska sportowe

Start – godz: 11:00. Rejestracja do 10.30 w biurze zawodów Wrocław-Łany.

 

2. Warunki uczestnictwa:

 • wypełnienie karty rejestracyjnej na stronie wroclaw.ojcowienastart.pl,
 • rejestracja w biurze zawodów nie później niż 30 min przed startem (godz:10:30), rejestracja w godzinach 9:00-10.30,
 • wpłata 20 zł opłaty startowej za rodzinę, kolejne drużyny z jednej rodziny startują bezpłatnie
 • każdy uczestnik wyścigu (bez względu na wiek) jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w sztywnym kasku,
 • każdy uczestnik wyścigu musi poruszać się na samodzielnie napędzanym rowerze przez całą długość trasy,
 • uwaga: limit startujących - numery w biurze zawodów będą dostępne o ile nie został wyczerpany limit numerów w rejestracji elektronicznej.

 

3. Drużyna rodzinna i pomiar czasu:

 

Każda drużyna składa się z co najmniej dwóch osób – rodzica i dziecka. Czas przejazdu liczony jest od momentu przekroczenia linii startu do zgłoszenia się na mecie dziecka.

 

Każde dziecko klasyfikowane jest oddzielnie, we właściwej jego wiekowi kategorii:

 • kategoria I (open) – 2007 - 2004
 • kategoria II - 2008
 • kategoria III –  2009
 • kategoria IV –  2010
 • kategoria V –  2011
 • kategoria VI –  2012
 • kategoria VII –  2013
 • kategoria VIII –  2014 i młodsi - na trasę główną 8 km
 • kategoria IX –  2014 i młodsi - na trasę 2,2 km
 • kategoria X –  2014 i młodsi - wyścig rowerków biegowych dla przedszkolaków

 

W kategorii I (open) nie jest wymagany start razem z rodzicem (np. starsze dzieci, które chcą się zmagać z innymi niezależnie od wieku). W kategorii X (wyścig rowerów biegowych) dzieci startują samodzielnie na dystansie ok  100 m pod opieką osoby dorosłej. W każdej kategorii klasyfikujemy oddzielnie. Czas rodzica nie jest liczony.W kategoriach II-X wymagane jest, aby rodzic przebywał w zasięgu wzroku i głosu ze swoim dzieckiem.

 

 

4. Nagrody:

 

Pierwsze trzy drużyny w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną nagrodzone pucharami. Dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu wyścigu na terenie Stadionu. Pierwszych pięciuset zarejestrowanych uczestników otrzyma pamiątkowy medal.

 

 

5. Uczestnik przy rejestracji w biurze zawodów w dniu wyścigu wypełnia oświadczenie o następującej treści:

 

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, przez nich spowodowane. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w w/w zawodach. Jestem zdrowy i nie mam przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję oraz stronę internetową organizatora. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Edukacyjną "Nurt" z siedzibą we Wrocław zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Podane dane są prawdziwe, i że znane mi są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

 

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Zawodnicy niepełnoletni dopuszczeni są do startu po pozostawieniu w biurze zawodów pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start w wyścigu.

 

„Wyrażam zgodę na start osób niepełnoletnich wymienionych w niniejszym dokumencie w zawodach Ojcowie na Start i biorę za nie odpowiedzialność. Oświadczam, że jestem ich prawnym Opiekunem. Zapoznałem się z regulaminem imprezy Ojcowie na Start we Wrocławiu, przyjąłem go do wiadomości i będą się stosować do zasad w nim opisanych. ”

 

Za niepełnoletnich uczestników zawodów oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.

 

6. Informacje końcowe:

Wszystkie kwestie sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator:  Fundacja Edukacyjna "Nurt", ul. Fryderyka Pautscha 9, 51-651 Wrocław.

Partner Główny

Partnerzy

Partner Lokalny

Organizator:

Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia

"Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Wrocław"

Kontakt:

 

ul. Fryderyka Pautscha 9

51-651 Wrocław

mail : rowery@nurt.edu.pl

 

© 2016 Korundi. All Rights Reserved